Ecclesiastes 3: 1-8

Ecclesiastes 3: 1-8

3:1 มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์
3:1 To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven:
3:2 มีวาระเกิด และวาระตาย มีวาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง
3:2 A time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up that which is planted;
3:3 มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลง และวาระก่อสร้างขึ้น
3:3 A time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;
3:4 มีวาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มีวาระไว้ทุกข์ และวาระเต้นรำ
3:4 A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance;
3:5 มีวาระโยนหินทิ้ง และวาระเก็บรวบรวมหิน มีวาระสวมกอด และวาระงดเว้นการสวมกอด
3:5 A time to cast away stones, and a time to gather stones together; a time to embrace, and a time to refrain from embracing;
3:6 มีวาระแสวงหา และวาระทำหาย วาระเก็บรักษาไว้ และวาระโยนทิ้งไป
3:6 A time to get, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away;
3:7 มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ วาระนิ่งเงียบ และวาระพูด
3:7 A time to rend, and a time to sew; a time to keep silence, and a time to speak;
3:8 มีวาระรัก และวาระเกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ
3:8 A time to love, and a time to hate; a time of war, and a time of peace.

No comments:

Post a Comment