THE SECOND DAY OF CREATION

THE SECOND DAY OF CREATION


วันที่สอง ทรงสร้างเมฆอยู่เหนือผิวน้ำนั้น
1:6 และพระเจ้าตรัสว่า “จงให้มีพื้นฟ้าในระหว่างน้ำ และจงให้พื้นฟ้านั้นแยกน้ำออกจากน้ำ”

Second Day: Water Above, Firmament Below
1:6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.

1:7 และพระเจ้าทรงสร้างพื้นฟ้า และทรงแยกน้ำซึ่งอยู่ใต้พื้นฟ้าจากน้ำซึ่งอยู่เหนือพื้นฟ้า และก็เป็นดังนั้น

1:7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.

1:8 และพระเจ้าทรงเรียกพื้นฟ้าว่าฟ้าสวรรค์ และมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สอง

1:8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

The First Day of Creation

The First Day of Creation

GENESIS CHAPTER 1


วันแรก ทรงสร้างความสว่างขึ้น
1:3 และพระเจ้าตรัสว่า “จงให้มีความสว่าง” และความสว่างก็เกิดขึ้น

First Day: Light
1:3 And God said, Let there be light: and there was light.

1:4 และพระเจ้าทรงเห็นความสว่างนั้นว่า ความสว่างนั้นดี และพระเจ้าทรงแยกความสว่างนั้นออกจากความมืด

1:4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.

1:5 และพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวัน และพระองค์ทรงเรียกความมืดนั้นว่าคืน และมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรก

1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.

Heaven and earth

Heaven and earth

Genesis chapter 1 verses 1-2 (Genesis 1:1-2)

การทรงสร้าง
1:1 ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

The Creation
1:1 In the beginning God created the heaven and the earth.

1:2 และแผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่ และความมืดอยู่เหนือผิวของน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวอยู่เหนือผิวของน้ำนั้น

1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.